KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak Kimberly-Clark Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret A.Ş (“KC”) Veri Sorumlusu sıfatına sahip olup; kişisel verileriniz KC tarafından aşağıda açıklanan çerçevede ve her zaman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) ile uyumlu olarak işlenir. Kişisel verileriniz; satın almış olduğunuz ürünlerin talebiniz doğrultusunda KC tarafından yapılacak iadesi ve/veya iptali aşamalarında çekilişlerde kullanılmak üzere işlenmektedir.

 1. İşlemekte Olduğumuz Kişisel Verileriniz
 2. Kişisel veriler, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamına gelmektedir. KC tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize ait kategoriler aşağıda belirtilmiştir.

  • Kimlik Bilgileri: Bu veri kategorisi ad, soyad, cinsiyet, doğum tarihi, yaş aralığı, uygun düştüğü hallerde hukuka uygun olarak TCKN gibi verileri ifade etmektedir.
  • İletişim ve Konum Bilgileri: Bu veri kategorisi cep telefonu numaranız, adresiniz, posta kodunuz ve e-posta adresinize ilişkin verileri ifade eder.
  • Kullanım Bilgileri: Hizmetin kullanımı doğrultusunda oluşan kullanım verileriniz ile hizmetin sunulması için gerekli teknik veriler gibi veri türlerini ifade etmektedir.

 3. Kişisel Veri İşleme Amacı
 4. Tarafınıza ait kişisel veriler Geçerli Veri Koruma Mevzuatı’na uygun olan amaçlar ile işlenebilecektir.

  Sipariş verdiğiniz ürünlerin iadesi veya iptali durumunda, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, denetimi ve analizi gibi çalışmaların yürütülmesi; ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması, ilgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenmesi için kopyalanması, ürün iade ve/veya iptali işlemlerinin gereklerinin yerine getirilebilmesi amacı ile sözlü, yazılı ya da elektronik kişisel verileriniz (Adınız ve soyadınız, adresiniz, posta kodunuz, e-posta adresiniz, telefon numaranız, TC Kimlik numaranız, gerekmesi halinde ödeme vasıtalarınız ve bunlara ilişkin bilgileriniz) depolanmakta, toplanmakta ve işlenmektedir.

  Bu kişisel verileriniz, sipariş verdiğiniz ürünlerin iadesi ve/veya iptali süresince siz değerli tüketicilere geri dönüş sağlanarak uygun olarak bilgi aktarılması, bu hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini arttırabilmek, Şirketimizin satış, pazarlama ve sair faaliyetleri ve bunlar için yapılacak CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) uygulamaları gibi çalışmaları gerçekleştirebilmek ve en nihayetinde sözleşmesel yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacı ile işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilecek ve kullanılabilecektir.

 5. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
 6. Kişisel verileriniz satın alma, iade ve/veya iptal işlemlerinde kullanılmak üzere tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle elde edilmekte ve işlenmektedir.

  Kişisel verileriniz, verilerin işleme amacının belirtildiği 1.madde sayılan sebeplerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla Kişisel Verilerin Kullanılması Hakkında Kanun’un 5.md 2/a ve 6/3. Md uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde, 5.md 2/c uyarınca varsa tarafınızla akdedilecek sözleşmenin kurulması, ifası ve sona erdirilmesi için, 5.md 2/ç uyarınca KC’ nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için, 5.34 2/ç KC’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve 5.md 2/e uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için ve 5.md 2/f uyarınca ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması halinde işlenebilecektir. Burada ve Kanun’da belirtilen hukuki sebeplerden birinin olmadığı durumlarda, gerekli olması halinde kişisel verileriniz 5.md/1 ve 6.md/2 uyarınca açık rızanız alınarak işlenecektir.

 7. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları
 8. Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda hizmet alınan iş ortaklarına, tedarikçilere ve diğer hizmet sağlayıcılara, şirketimizin CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) birimi çalışanlarına ve diğer kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir.

 9. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız
 10. Kişisel veri sahipleri olarak;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi ıslak imzalı başvuru formunu doldurarak posta ile İçerenköy Mah. Umut Sk. AND Plaza No:10-12 Kat:13 Ataşehir - İstanbul adresine iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.